فراخوان جذب نیرو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب